Psykosocial arbetsmiljö
 • uid=stageWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
 • WP Administrator

Health Management
Psykosocial arbetsmiljö

By WP Administrator, last updated 5 aug. 2011

Euro Accident kan vara en samarbetspartner för organisationer och företag som vill arbeta förebyggande och systematiskt för en god psykosocial arbetsmiljö. Vi har kompetens inom alla delar som finns i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare.  Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på de här orsakerna har ökat rejält de senaste åren och fortsätter att stiga. Det handlar bland annat om för mycket arbete eller för hög arbetstakt och problem i relationer på arbetsplatsen, som samarbetsproblem och mobbning.

Fokuserar på nya områden
Det finns sedan länge en mängd föreskrifter från Arbetsmiljöverket som handlar om den fysiska arbetsmiljön, men fram till nu har den sociala och organisatoriska arbetsmiljön inte varit lika omgärdad av föreskrifter.

Den nya föreskriften som trädde i kraft den 31 mars 2016 adresserar orsaker till psykisk ohälsa, vilka finns främst i hur arbetsgivaren organiserar arbetet och hur det sociala samspelet på arbetsplatsen fungerar. Fokus ligger på det förebyggande, systematiska arbetsmiljöarbetet, som innebär att kartlägga risker, sätta mål, vidta åtgärder innan sjukdom eller ohälsa uppstår samt följa upp.

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som: ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Ett stöd till att förebygga
De nya reglerna stödjer arbetsgivarens arbete med att förebygga ohälsa på arbetsplatsen och genom att reglerna är tydligare är det lättare för arbetsgivaren att göra rätt. Friska organisationer har både friskare och mer motiverade medarbetare, vilket kan gynna verksamheten i form av högre produktivitet och kreativitet.

Enligt den nya föreskriften är arbetsgivaren ansvarig för:

 • Kunskap
  Chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras.
   
 • Mål
  Arbetsgivaren ska sätta upp mål för att främja en god social och organisatorisk arbetsmiljö.
   
 • Arbetsbelastning
  Arbetstagarna får inte ha en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Exempel på hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande med detta är att ge möjlighet till återhämtning, ändra arbetssätt eller ändra prioriteringsordning.
   
 • Arbetstider
  Arbetstidernas förläggning får inte leda till ohälsa. Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar. Redan i planeringen behöver arbetsgivaren uppmärksamma detta, och se till att det finns tid för återhämtning.
   
 • Kränkande särbehandling
  Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, till exempel i en policy. Det ska också finnas rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, till exempel hur och var de utsatta snabbt ska få hjälp.

 

Om reglerna inte följs kan vitesföreläggande utdömas av Arbetsmiljöverket.

Vi arbetar med alla delar
Euro Accident är en samarbetspartner för organisationer och företag som vill arbeta förebyggande och systematiskt med dessa frågor.

Vi arbetar med alla delar som finns i den nya föreskriften genom våra egna experter och experter i vårt nätverk. Vårt arbete följer delarna i föreskriften: att kartlägga och identifiera riskerna på arbetsplatsen, att hjälpa företagsledinggen att sätta mål, att stödja chefer i att besluta om effektiva åtgärder och att följa upp resultatet. Det är ett systematiskt sätt att arbeta med den sociala arbetsmiljön både organisatorisk och på individnivå.

Senast uppdaterad: 2016-05-23