Strategiskt hälso- och arbetsmiljöarbete
  • uid=prodWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
  • WP Administrator
start portlet menu bar

Strategiskt hälso- och arbetsmiljöarbete

Display portlet menu
end portlet menu bar

Health Management
Strategiskt hälso- och arbetsmiljöarbete

By WP Administrator, last updated 5 aug. 2011

Health Management innebär att leda, styra och utveckla verksamheten med hälsa och arbetsmiljö som verktyg för att nå företagets övergripande målsättningar. Ett friskt företag är ett lönsamt företag. Att systematisk arbeta med att kartlägga nuläge, sätta mål, besluta om investeringar samt följa upp resultatet, leder till ökad lönsamhet i företaget. Med Euro Accidents Health Managers får du en strategiska samarbetspartner som stöd under hela processen.

Euro Accident är en strategisk samarbetspartner inom försäkring och hälsa. Våra egna Health Managers arbetar på företagsnivå med rådgivning om vilka investeringar i försäkringar, hälsa och arbetsmiljö, rehabilitering, sjukvård och friskvård som skapar bäst ekonomiskt resultat för företaget.

Euro Accidents Health Managers hjälper företag att skapa en hållbar hälsostrategi och finns med som stöd under hela processen i arbetet med nulägesanalys, målsättning, beslut om investeringar och uppföljning.

Stöder hela vägen
En investering i hälsa och arbetsmiljö blir ofta till en besparing för företaget. Det finns studier som till exempel visar att insatser för att förebygga eller minska stress på arbetsplatsen kan ge uppemot 7 gånger pengarna tillbaka. Men effekten beror naturligtvis på företagets utgångsläge och vilka insatser som väljs.

Ett systematisk, strategiskt och långsiktigt hälso- och arbetsmiljöarbete bygger dessutom ett starkt varumärke och är en stark konkurrensfördel i jakten på att attrahera nya och behålla befintliga talanger.

Euro Accidents Health Managers hjälper företag att skapa en hållbar hälsostrategi och finns med som stöd under hela processen i arbetet med nulägesanalys, målsättning, beslut om investeringar och uppföljning.

Utgå från Hälsans ROI
När Euro Accident vägleder företag i målsättnings- och investeringsprocessen, så rekommenderar vi alltid att företagets beslut om investeringarna utgår ifrån en hälsoekonomisk nulägesanalys, Hälsans ROI (Return On investment), som baseras på företagets unika nyckeltal.

Analysen ger information om vilka faktorer som driver ohälsan och vad den kostar i form av sjukfrånvaro och produktivitetsbortfall. Den visar även vilken effekt olika investeringar inom hälsa och arbetsmiljö har på kostnaderna.

Med den hälsoekonomiska analysen säkerställer företaget inte bara att framtida investeringar ger önskad effekt. Företaget får också möjlighet att målstyra och följa upp sina investeringar inom hälsa och arbetsmiljö.

Lönsam investering
Enligt en vedertagen schablon räknar man med att en sjukdag kostar arbetsgivaren 10 procent av medarbetarens månadslön. Andra beräkningar visar att ett rehabfall kostar arbetsgivaren cirka 1,7 miljoner kronor.

Men kostnaden för ohälsa omfattar inte bara företagets direkta kostnader för att en medarbetare är frånvarande från jobbet.

Det finns också dolda kostnader för medarbetare som är närvarande, men som inte är fullt produktiva på grund av till exempel dålig kondition, rökning, stress, sömnbrist eller ett risk- eller missbruk av alkohol. En sänkning med bara 10 procent i arbetsinsats under en arbetsdag betyder att arbetsgivaren betalar för en månads arbete varje år, utan att något arbete blir utfört.

Med den hälsoekonomiska nulägesanalysen och Hälsans ROI blir det tydligt att en investering i hälsa och arbetsmiljö lönar sig.

Hjälper att göra rätt
Ett samarbete med Euro Accident innebär också att företaget får hjälp med att göra rätt enligt de lagar och regler som gäller inom arbetsmiljöområdet.

Sedan den 31 mars 2016 gäller till exempel Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) med regler om hur arbetsgivaren regelbundet ska undersöka och bedöma risker i verksamheten. Det finns också regler om arbetsmiljöpolicy och kunskaper om att vidta åtgärder för att komma till rätta med riskerna.

Visst du att…
… en medarbetare som röker är sjuk i genomsnitt 8 dagar mer per år. Dessa sjukdagar tillsammans med rökpauserna beräknas kosta arbetsgivaren i genomsnitt 45 000 kr per rökare och år.
… en medarbetare med sömnproblem kostar cirka 35 000 kronor per år i frånvaro och lägre produktivitet.
… en medarbetare med alkoholproblem minskar sin produktivitet med 25 procent.
… en medarbetare som har dålig kondition, definierad som en maximal syreupptagningsförmåga på under 2 liter/minut, kan endast använda 20-25 procent av sin maximala kapacitet under en åttatimmars arbetsdag.
… en medarbetare som upplever arbetsmiljöproblem minskar sin produktivitet med 30-40 procent per arbetad timme.
… en korttidssjukfrånvarodag kostar cirka 10 procent av månadslönen.

Källor:

Lohela Karlsson M., Strömberg C. och Arbetshälsoekonomiska analysgruppen. Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg – Ett komplement till Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. En sammanställning från Arbetshälsoekonomiska analysgruppen 1/2016. Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, 2016.

Gunnar Andersson, Anders Johrén. Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi. För individ, organisation och samhälle. 2012.

Statens folkhälsoinstitut. Tobaksavvänjning – en del i ett tobaksförebyggande arbete. 2009.

Malin Lohela Karlsson, Karolinska Institutet.

 

Senast uppdaterad: 2019-01-04

Portleten har inte konfigurerats eller så är inställningarna inte korrekta. Välj ett program i Ändra delade inställningar. Kontakta administratören om du behöver hjälp.