Frågor och svar
  • uid=jeaben2,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Jeanette Bengtsson

Förmån av sjukvårdsförsäkring
Frågor och svar

By Jeanette Bengtsson, last updated 15 maj 2018

Sedan den 1 juli 2018 gäller nya bestämmelser om förmån av sjukvårdsförsäkring efter ett riksdagsbeslut den 16 maj 2018. På den här sidan samlar vi några vanliga frågor och svar om bestämmelserna och beräkningen av den skattepliktiga delen av premien.

1. Vad innebär riksdagsbeslutet?
Beslutet i riksdagen innebär att skattefriheten slopas för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad. Samtidigt slopas avdragsförbudet för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet.

Länk: Riksdagens hemsida: Riksdagens beslut den 16 maj 2018: Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU20: Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård (öppnas i nytt fönster)

2. När börjar de nya bestämmelserna gälla?
De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2018 och tillämpas första gången för premier som betalats efter den 30 juni 2018.

Den 10 juni 2019 publicerade Skatteverket ett ställningstagande om beräkning av den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring. Ställningstagandet gäller från och med publiceringen den 10 juni 2019, men kan tillämpas från och med det att de nya reglerna trädde ikraft den 1 juli 2018 med stöd av att det inte finns någon tidsbegränsning angiven i ställningstagandet.

När det gäller skatteeffekten bör en skatteexpert eller Skatteverket tillfrågas.

Länk: Riksdagens hemsida: Riksdagens beslut den 16 maj 2018: Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU20: Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård (öppnas i nytt fönster)

Länk: Skatteverkets hemsida: Ställningstagande: Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån

3. Hur påverkar beslutet dig som arbetsgivare?
Arbetsgivaren tar upp och gör skatteavdrag för förmånen på den anställdes lön på samma sätt som andra förmåner hanteras. Förmånsvärdet ingår i underlaget för arbetsgivaravgifterna. Hela premien är avdragsgill för arbetsgivaren.

Den 10 juni 2019 publicerade Skatteverket ett ställningstagande om beräkning av den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring. Ställningstagandet gäller från och med publiceringen den 10 juni 2019, men kan tillämpas från och med det att de nya reglerna trädde ikraft den 1 juli 2018 med stöd av att det inte finns någon tidsbegränsning angiven i ställningstagandet.

När det gäller skatteeffekten bör en skatteexpert eller Skatteverket tillfrågas.

4. Vad ska jag som arbetsgivare göra?
Arbetsgivaren behöver informera anställda som omfattas, eller kan komma att omfattas, till exempel nyanställda, om bestämmelserna, eftersom de påverkar deras skattesituation. En anställd som inte längre vill vara försäkrad meddelar arbetsgivaren, som i sin tur meddelar Euro Accident att försäkringen ska avslutas.

5. Ska hela premien förmånsbeskattas för den anställde?
Nej, det är bara de delar i sjukvårdsförsäkringen som avser hälso- och sjukvård som är skattepliktiga. De delar som avser förebyggande behandling och rehabilitering i försäkringen är skattefria.

6. Vad innebär det att Skatteverket har kommit med ett ställningstagande?
Inför lagens ikraftträdande gjorde försäkringsbranschens organisation Svensk Försäkring en gemensam preliminär bedömning av vilka insatser och diagnoser i en sjukvårdsförsäkring som borde vara undantagna från förmånsbeskattning. Varken den nya lagen eller Skatteverket gav någon tydlig vägledning. Det fanns inte heller någon vedertagen praxis, skattemässig definition eller förhandsbesked att gå efter.

Skatteverket har därefter, på begäran från Svensk Försäkring, publicerat ett ställningstagande den 10 juni 2019 som tydliggör att den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring ska beräknas till 60 procent.

  • För sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Brons innebär det att 60 procent istället för 83 procent av premien är skattepliktig.
  • För sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver innebär det att 60 procent istället för 71 procent av premien är skattepliktig.
  • För sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Guld innebär det att 60 procent istället för 68 procent av premien är skattepliktig.


Ställningstagandet gäller från och med publiceringen den 10 juni 2019, men kan tillämpas från och med det att de nya reglerna trädde ikraft den 1 juli 2018 med stöd av att det inte finns någon tidsbegränsning angiven i ställningstagandet.

När det gäller skatteeffekten bör en skatteexpert eller Skatteverket tillfrågas.

Länk: Skatteverkets hemsida: Ställningstagande: Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån

7. Kan vi ändra vårt försäkringsavtal från ett obligatoriskt till ett frivilligt?
Ja, om det sker utan avbrott mellan avtalen. Premien kommer dock att bli en annan, oftast högre då den frivilliga försäkringen är åldersdifferentierad.

8. Hur mycket blir förmånsskatten för mina anställda?
Alla anställda som har en sjukvårdsförsäkring där premien helt och hållet betalas av arbetsgivaren får betala förmånsskatt. Effekten blir dock olika beroende på individens inkomstnivå och skattesats. Vi har tagit fram en kalkyl i Excel som kan vara till hjälp för att beräkna effekten.

Länk: Beräkningshjälp i Excel: Förmånsbeskattning, sjukvårdsförsäkring PrivatAccess (xlsx, 29,2 kB)

9. Hur blir det om arbetsgivaren även betalar premien för en medförsäkrad familjemedlem?
Om arbetsgivaren även betalar premien för en medförsäkrad familjemedlem blir 100 procent av premien skattepliktig.

10. Vad händer om någon av mina anställda vill säga upp försäkringen?
En anställd som vill avsluta sin försäkring meddelar sin arbetsgivare. Arbetsgivaren avanmäler sedan den anställde på samma sätt som när en anställd avslutar sin anställning genom att skicka in en personalförändringslista till försäkringsförmedlaren eller till Euro Accident. En obligatorisk försäkring som avanmäls avslutas alltid per den sista i den månad som Euro Accident tar emot personalförändringslistan.

En anställd kan inte kontakta Euro Accident direkt för att säga upp sin försäkring.

11. Kan mina anställda själva avsluta sin försäkring?
Nej, eftersom det är en gruppförsäkring tecknad av arbetsgivaren måste uppsägningen gå genom arbetsgivaren.

12. Vad händer om en anställd har ett pågående vårdbehov när försäkringen avslutas?
Den anställde har då ingen gällande försäkring från den dag försäkringen avslutas. Bokade besök och operationer ersätts inte efter den dagen.

13. Om en anställd som valt att avsluta sin försäkring ångrar sig och vill återinträda?
Den anställde får då teckna en helt ny försäkring med en karens på 12 månader, oavsett vad som gällde tidigare.

14. Hur är det med sjukvårdsförsäkring som betalas via bruttolöneavdrag?
Arbetsgivare som tillämpar bruttolöneavdrag för sina anställda bör kontakta en skatteexpert eller Skatteverket för att se över förmånen i relation till lagstiftningen.

15. Kan jag som arbetsgivare kompensera mina anställda för den ökade kostnaden?
Ja, det kan vara en möjlighet att ge de anställda höjd lön eller annan kompensation, men när det gäller skatteeffekten bör en skatteexpert eller Skatteverket tillfrågas.

16. Hur påverkar bestämmelserna till exempel enskild firma och kommanditbolag?
När det gäller skatteeffekten bör en skatteexpert eller Skatteverket kontaktas.

17. Innebär bestämmelserna någon ändring av sjukvårdsförsäkringens skatteklass?
Nej, en sjukvårdsförsäkring kommer även fortsättningsvis vara K-klassad.

18. Finns andra försäkringsalternativ som är utan förmånsbeskattning?
Det finns inga sjukvårdsförsäkringar som är helt utan förmånsbeskattning. Däremot finns det andra försäkringar som innehåller förebyggande och rehabiliterande delar. Försäkringsförmedlaren kan ge mer information om sådana alternativ.

19. Vad finns det för fördelar med en sjukvårdsförsäkring när den förmånsbeskattas?
Skattesituationen påverkar inte själva innehållet i våra sjukvårdsförsäkringar. För de anställda är det tryggt att veta att de enkelt och snabbt kan få professionell hjälp när så behövs. Euro Accident har egna sjuksköterskor och psykologer som ger professionell rådgivning och bokar tid hos specialister i vårt auktoriserade nätverk. Vi kan erbjuda tid hos en specialist inom 7 arbetsdagar och operation inom 14 arbetsdagar.

En sjukvårdsförsäkring är även fortsättningsvis en effektiv lösning för att se till att medarbetarna inte behöver vara frånvarande från arbetet längre än nödvändigt. En sjukdag beräknas kosta minst 10 procent av månadslönen. Lägg därtill de dolda kostnaderna för medarbetare som visserligen är närvarande, men som inte kan utföra sitt arbete helt och hållet på grund av något fysiskt eller psykiskt problem. En sjukvårdsförsäkring är ett effektivt sätt att få friskare medarbetare, lägre kostnader och minskad risk för produktionsbortfall.

Link: Information (in english) (pdf)
Link: Frequently asked questions (pdf)

Senast uppdaterad: 2019-06-24