Frågor och svar
  • uid=jeaben2,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Jeanette Bengtsson

Lagändring om förmån av sjukvårdsförsäkring
Frågor och svar

By Jeanette Bengtsson, last updated 15 maj 2018

Den 16 maj 2018 röstade riksdagen ja till ett regeringsförslag. Det innebär bland annat att förmånsvärdet av premien för en sjukvårdsförsäkring – som helt och hållet betalas av arbetsgivaren – blir högre än tidigare. På den här sidan samlar vi några vanliga frågor och svar med anledning av beslutet.

1. Vad innebär riksdagsbeslutet?
Beslutet i riksdagen innebär att skattefriheten slopas för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad. Samtidigt slopas avdragsförbudet för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet.

Länk: Riksdagens hemsida: Riksdagens beslut den 16 maj 2018: Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU20: Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård (öppnas i nytt fönster)

2. När börjar de nya bestämmelserna gälla?
De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2018 och tillämpas första gången för premier som betalats efter den 30 juni 2018. Premier som betalades före ikraftträdandet, men som avsåg tid efter ikraftträdandet, omfattas inte av de nya bestämmelserna.

Länk: Riksdagens hemsida: Riksdagens beslut den 16 maj 2018: Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU20: Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård (öppnas i nytt fönster)

3. Vad händer med beslutet om det skulle bli ett regeringsskifte?
Alliansen har lämnat ett särskilt yttrande där de uttalar att de kommer att riva upp förslaget om det blir ett regeringsskifte.

4. Hur påverkar beslutet dig som arbetsgivare?
Arbetsgivaren tar upp och gör skatteavdrag för förmånen på den anställdes lön på samma sätt som andra förmåner hanteras. Förmånsvärdet ingår i underlaget för arbetsgivaravgifterna. Hela premien är avdragsgill för arbetsgivaren.

5. Vad ska jag som arbetsgivare göra?
Arbetsgivaren behöver informera sina anställda om de nya bestämmelserna, eftersom de påverkar deras skattesituation. En anställd som inte längre vill vara försäkrad meddelar arbetsgivaren, som i sin tur meddelar Euro Accident att försäkringen ska avslutas.

6. Ska hela premien förmånsbeskattas för den anställde?
Nej, bara de delar i sjukvårdsförsäkringen som avser hälso- och sjukvård ska förmånsbeskattas. De delar som avser förebyggande behandling och rehabilitering i försäkringen är även fortsättningsvis skattefria.

Utdrag ur propositionen:

"För en försäkring som inte bara omfattar hälso- och sjukvård utan också omfattar andra insatser som fortsatt är skattefria för den anställde ska förmånsvärderingen göras utifrån en proportionering av försäkringens beståndsdelar, inte utifrån bedömningar av varje enskild insats som eventuellt kommit i fråga under beskattningsåret. Om en försäkring t.ex. till hälften omfattar hälso- och sjukvård och till hälften insatser som är undantagna från beskattning är halva värdet en skattepliktig förmån. Detta gäller även om samtliga insatser när försäkringen väl behöver tas i anspråk avser sådant som ligger inom ramen för hälso- och sjukvård."

Inför lagens ikraftträdande gjorde försäkringsbranschen en gemensam bedömning av vilka insatser och diagnoser i en sjukvårdsförsäkring som borde vara undantagna från förmånsbeskattning, eftersom varken den nya lagen eller Skatteverket gav någon tydlig vägledning. Det fanns inte heller någon vedertagen praxis, skattemässig definition eller förhandsbesked att gå efter.

Euro Accidents preliminära tolkning har varit att 83 procent av premien för PrivatAccess Brons, 71 procent för PrivatAccess Silver och 68 procent för PrivatAccess Guld ska förmånsbeskattas.

Procentsatserna tillhandahålls för att ge en indikation om följderna av beslutet, men procentsatserna kan komma att justeras utifrån Skatteverkets ställningstagande som publicerades den 30 oktober 2018. De justerade procentsatserna gäller i sådana fall för premier som betalas efter det att Skatteverkets ställningstagande publicerats (enligt brev från Skatteverket till Svensk Försäkring den 22 maj 2018).

När det gäller skatteeffekten bör en skatteexpert eller Skatteverket tillfrågas.

Länk: Brev från Skatteverket till Svensk Försäkring den 22 maj 2018: Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård (pdf, 35,4 kB)

7. Vad innebär det att tolkningen är preliminär?
Eftersom det inte gick att få ett förhandsbesked från Skatteverket innan lagens ikraftträdande kan vi inte säga annat än att procentsatserna är preliminära. Skatteverket publicerade sitt ställningstagande den 30 oktober 2018. Ställningstagande kan därmed innebära att våra procentsatser kan komma att justeras. De gäller i sådana fall för premier som betalas efter det att Skatteverkets ställningstagande publicerats.

Länk: Skatteverkets hemsida: Skatteverkets ställningstagande den 30 oktober 2018: Förmån av hälso- och sjukvård (öppnas i ett nytt fönster)

8. Varför skiljer sig procentsatserna mellan försäkringsbolagen?
Försäkringsbranschen har gjort en gemensam bedömning av vilka insatser och diagnoser i en sjukvårdsförsäkring som borde vara undantagna från förmånsbeskattning. Men eftersom innehållet i försäkringarna skiljer sig åt till vissa delar blir procentsatsen olika när försäkringsbolagen tillämpar den gemensamma bedömningen.

9. Kan vi ändra vårt försäkringsavtal från ett obligatoriskt till en frivilligt?
Ja, om det sker utan avbrott mellan avtalet. Premien kommer dock att bli en annan, oftast högre då den frivilliga försäkringen är ålderdifferentierad.

10. Vad innebär beslutet för dina medarbetare?
Alla anställda som har en sjukvårdsförsäkring där premien helt och hållet betalas av arbetsgivaren kommer att få ett högre förmånsvärde än tidigare. Effekten av den nya lagen blir dock olika beroende på individens inkomstnivå och skattesats.

Vi har tagit fram en kalkyl i Excel som kan vara till hjälp för att beräkna effekten.

Länk: Beräkningshjälp i Excel: Förmånsbeskattning, sjukvårdsförsäkring PrivatAccess (xlsx, 29,2 kB)

11. Hur blir det om arbetsgivaren även betalar premien för en medförsäkrad familjemedlem?
Hanteringen av förmån som avser avställds familjemedlem har inte ändrats i och med den nya lagen. Däremot har den del av premien som ska förmånsbeskattas ändrats på samma sätt som för anställd/försäkrad (se ovan punkt 5).

12. Vad händer om någon av mina anställda vill säga upp försäkringen?
En anställd som vill avsluta sin försäkring med anledning av de nya bestämmelserna meddelar sin arbetsgivare. Arbetsgivaren avanmäler sedan den anställde på samma sätt som när en anställd avslutar sin anställning genom att skicka in en personalförändringslista till försäkringsförmedlaren eller till Euro Accident. En obligatorisk försäkring som avanmäls avslutas alltid per den sista i den månad som Euro Accident tar emot personalförändringslistan.

En anställd kan inte kontakta Euro Accident direkt för att säga upp sin försäkring.

13. Kan mina anställda själva avsluta sin försäkring?
Nej, eftersom det är en gruppförsäkring tecknad av arbetsgivaren måste uppsägningen gå genom arbetsgivaren.

14. Vad händer om en anställda har ett pågående vårdbehov när försäkringen avslutas?
Den anställde har då ingen gällande försäkring från den dag försäkringen avslutas. Bokade besök och operationer ersätts inte efter den dagen.

15. Om en anställd som valt att avsluta sin försäkring ångrar sig och vill återinträda?
Den anställde får då teckna en helt ny försäkring med en karens på 12 månader, oavsett vad som gällde tidigare.

16. Hur blir det med sjukvårdsförsäkring som betalas via bruttolöneavdrag?
Arbetsgivare som tillämpar bruttolöneavdrag för sina anställda bör kontakta en skatteexpert eller Skatteverket för att se över förmånen i relation till ny lagstiftning.

Länk: Skatteverkets hemsida (öppnas i nytt fönster)

17. Kan jag som arbetsgivare kompensera mina anställda för den ökade kostnaden?
Ja, det kan vara en möjlighet att ge de anställda höjd lön eller annan kompensation, men när det gäller skatteeffekten av den nya lagen bör en skatteexpert eller Skatteverket tillfrågas.

Länk: Skatteverkets hemsida (öppnas i nytt fönster)

18. Hur påverkar de nya bestämmelserna till exempel enskild firma och kommanditbolag
När det gäller skatteeffekten av den nya lagen bör en skatteexpert eller Skatteverket kontaktas.

Länk: Skatteverkets hemsida (öppnas i nytt fönster)

19. Innebär de nya bestämmelserna någon ändring av sjukvårdsförsäkringens skatteklass?
Nej, en sjukvårdsförsäkring kommer även fortsättningsvis vara K-klassad.

20. Finns andra försäkringsalternativ som är utan förmånsbeskattning?
Det finns inga sjukvårdsförsäkringar som är helt utan förmånsbeskattning. Däremot finns det andra försäkringar som innehåller förebyggande och rehabiliterande delar. Företagets försäkringsförmedlare kan ge mer information om sådana alternativ.

21. Vad finns det för fördelar för med att behålla en sjukvårdsförsäkring?
Riksdagsbeslutet påverkar inte innehållet i våra sjukvårdsförsäkringar. För de anställda är det tryggt att veta att de enkelt och snabbt kan få professionell hjälp när så behövs. Euro Accident har egna sjuksköterskor och psykologer som ger professionell rådgivning och bokar tid hos specialister i vårt auktoriserade nätverk. Vi kan erbjuda tid hos en specialist inom 7 arbetsdagar och operation inom 14 arbetsdagar.

En sjukvårdsförsäkring är även fortsättningsvis en effektiv lösning för att se till att medarbetarna inte behöver vara frånvarande från arbetet längre än nödvändigt. En sjukdag beräknas kosta minst 10 procent av månadslönen. Lägg därtill de dolda kostnaderna för medarbetare som visserligen är närvarande, men som inte kan utföra sitt arbete helt och hållet på grund av något fysiskt eller psykiskt problem. En sjukvårdsförsäkring är ett effektivt sätt att få friskare medarbetare, lägre kostnader och minskad risk för produktionsbortfall.

Senast uppdaterad: 2018-11-22